2018 m. rugpjūčio 28 d., antradienis

Kūrėjo dvasia visada jauna

Mūsų kraštas Pa­gal nu­veik­tus dar­bus fik­suo­ja­mas žmo­gaus gy­ve­ni­mas, kiek sa­vo min­čių ir kū­ry­bos sky­rė ki­tiems. Is­to­ri­jos vin­gių dul­kės daž­nai nu­sė­da ant di­džia­vy­rių var­dų, bet jų kū­ry­ba ly­di vis nau­jas kar­tas gy­ve­ni­mo ke­ly­je. Skulp­to­rius Aloy­zas To­lei­kis – ne vie­na kar­ta užau­go šio žy­maus me­ni­nin­ko kū­ry­bos įta­ko­je. „Ma­žai to­kių žmo­nių Šiau­liuo­se, net Lie­tu­vo­je, kad ga­lė­tum pa­sa­ky­ti – pa­triar­chas, mo­hi­ka­nas, nu­si­pel­nęs mies­tui ir uni­ver­si­te­tui“, – taip 2011 m. skulp­to­rių ju­bi­lie­jaus pro­ga svei­ki­no tuo­me­ti­nis Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rius Juo­zas Pab­rė­ža.
Skaityti visą tekstą

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Filmas priminė netektis

Skulptūra JAUNYSTĖ, sukurta 1968 m.  Kaštonų alėja, foto 1980 m.  Kaštonų alėja, foto 1980 m. Dokumentinis filmas „Skulptori...